تاثیر ترس در آینده ترید

تاثیر ترس در آینده ترید

تاثیر ترس در آینده ترید

ترس مرتبط با آینده است. ما از گذشته نمی ترسیم. ممکن است که از گذشته پشیمان یا شرمسار باشیم ولی از آینده نمی ترسیم.

ترس اصولا از آینده است. بر حال هم کنترل داریم و ترسی از حال نداریم. ما از نتایج تصمیمات حال حاضر که در آینده ممکن است بروز کند می ترسیم. در حال حاضر تنها می توانیم بهترین تصمیم را بگیریم تا در آینده مصون باشیم. مثل بیمه درمان برای برطرف کردن نگرانی در آینده.

در مورد آینده تنها می توانیم احتمالات را ببینیم. بهترین برنامه برای مواجهه با بدترین حالت ها در آینده همه حالات را می توان پیش بینی کرده و برای آن آماده شد. آینده را می توان با در نظر گرفتن تمام احتمالات ممکن پیش بینی نمود. 

ﺗﺮس، از راهﻫﺎی متفاوتی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﺟﺘﻨﺎب از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﻌﻠﯽ آنﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻬﺘﺮی در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ برعکس ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺳﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻔﯿﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺳﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮس ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ اﮔﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎزار، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درست است، این ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ. ﻣﺎ ﺑﺮ روی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ درﺳﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﻤﺎن هستند و در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد، اﺣﺘﻤﺎﻻت دﯾﮕﺮ را در ﻓﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت، در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

 

ترس در آینده ترید

 

تفکر ترسناک در ترید

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻬﺎ راه آﺳﻮده ﺷدن از ﻓﺸﺎر و اﺿﻄﺮاب، ﺧﺎرج ﺷﺪن از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ. ﺗﻤﺮﮐﺰ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺗﺮس خواهد بود و ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﺪر ﺗﺮﺳﻮ یا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮ ﺗﺮﺳﻮ به از دﺳﺖ دادن ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ منجر شود. 

تریدر ترسو ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. او ﻫﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪر ﺗﺮﺳﻮ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد دارد رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺮ ر وی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎزار، ﺳﻮد ﻓﻌﻠﯽ او را ﺑﺎز ﭘﺲ می دهد. ﺑﺎزار ﺑﻪ زودی از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺒﻠﯽ را اداﻣﻪ می دﻫﺪ، وﺿﻊ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او اﻓﺴﻮس اﯾﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺒﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. او ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج او از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه، ﺗﺮس او از، از دﺳﺖ دادن ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه است.

برای اطلاعات بیشتر در این مورد و آشنایی با واکنش های ترس در آینده فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید. 

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *