تاثیر ترس در ترید

تاثیر ترس در ترید

تاثیر ترس در ترید

همه انسان ها ترس را تجربه کرده‌اند. در اینجا نیاز است که بدانیم ترس چیست؟ ما از چه چیزهایی می ترسیم؟

ترس واکنش بدن و مغز انسان به محرک های بیرونی خطرزا است.مثلا ترشح هرمون های آدرنالین به علت حمله یک سگ.

ترس از موجوداتی مثل سوک و موش از کجا می آید؟ آیا از این می ترسیم که از طریق سوسک یا موجوداتی مشابه بیماری خاصی به بدن ما منتقل شود؟

ما در ترید از چه چیزهایی می توانیم بترسیم؟ از شکست، تصمیم اشتباه، از دست دادن اعتبار، اعتماد به نفس؟

تاثیر ترس در ترید

ما از ضرر می ترسیم. از سرزنش، از دست دادن دیگران و از بی پولی ترس داریم.

در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت، ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮس، در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻮﺛﺮی را در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، وﻟﯽ در ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮس در ترید ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻮارد ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﻢ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ. وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، ذﻫﻨﻤﺎن ﻧﯿﺰ آنﻫﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪی واﻗﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

مثال ترس از سگ ها

ﻣﺜ ﺎل ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺘﺎب The Disciplined Trader آﻣﺪه اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﮓ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭘﺲ از آن، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮده و ﻫﺮﮔﺎه در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ، وﺟﻮد او را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﺮس ﮐﻮدک از ﻫﻤﻪ ﺳﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺰ آن ﺳﮕﯽ ﮐﻪ او را ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ، از ﻧﻈﺮ او ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ و واﻗﻌﯽ است.

او ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﮓ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﯾﮏ ﺳﮓ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ، او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ واﻗﻌﯿﺖ او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه خواهند بود.

ﺣﺎل، در آﯾﻨﺪه ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ آن ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﮕﯽ روﺑﺮو ﺷﻮد، ﺣﺎﻟﺘﯽ از وﺣﺸﺖ در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد. اﮔﺮ آن ﺳﮓ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺮ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺳﮓ ﺑﺮای، ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮدک ﻧﻤﺎﯾﺪ، او، آن ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻤﻠﻪای واﻗﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، آن ﮐﻮدک آﻧﻘﺪر از ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺪن ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺑﺮای دوری از ﺳﮓﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

ترس در ترید

 

در ﻧﻬﺎﯾﺖ، آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﺻﺪا و ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪ دﯾﺪن ﺳﮓﻫﺎ ﺑﻮده و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪای از ﺣﻀﻮر ﺳﮕﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، دوﺑﺎره وﺣﺸﺖ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد او را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﺮس او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺪت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ او آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه از ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﮓﻫﺎ را ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽداﻧﺪ. آن ﮐﻮدک ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس او داﺧﻠﯽ ﻧﺒﻮده و از ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف و ﺑﯿﺮون ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻮدک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ. ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻮد دﺳﺘﻮرات ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ر وی ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎﻧﺪه و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و زﯾﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دوری از آنﻫﺎ را دارﯾﻢ، تکرار کنیم.

در کل می توان گفت که ترس زاییده جهل است. ترس از ناشناخته ها یک چیز طبیعی است که در این مورد می توان گفت همه چیز در ترید ناشناخته است. به نوعی ترس به عنوان اولین گناه کبیره ترید محسوب می شود. برای پاسخ به سوال های بالا و اطلاعات بیشتر در زمینه تاثیر ترس در ترید، فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *