تاثیر طمع بر ترید

تاثیر طمع بر ترید

تاثیر طمع بر ترید

در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻤﻊ ﮐﺮد. ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﻮد ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ۳ واﺣﺪ ﻣﯽروﯾﺪ. اﮔﺮ ۳۰۰ واﺣﺪ در ﺳﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺑﺪﻧﺒﺎل ۲۰۰ﺗﺮﯾﺪ واﺣﺪ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻤﺒﻮد ۴۰۰ واﺣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﺗﺮﯾﺪ اﺳﺖ .

ﺷﺎﯾﺪ راه رﻫﺎﯾﯽ از ﻃﻤﻊ؛ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺴﺎدﮔﯽ دﭼﺎر ﻃﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ. رﯾﺸﻪ ﻃﻤﻊ ﻧﻬﻔﺘﻪ در اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ به هیچ وجه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻧخواهد بود. وﻗﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزار داﺋﻤﺎ درﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻃﻤﺎع ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ارﺿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦگونه نشان می دهد که، ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر دارد. دﻟﯿﻞ و رﯾﺸﻪ ﻃﻤﻌﮑﺎر ﺑﻮدن در زﻣﺎن ﺗﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺪارد (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﻮل دارﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ، آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ رﯾﺴﮏ را دارﻧﺪ و…) و اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ را در ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 

طمع در ترید

 

و اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ؛ به هیچ وجه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎج دارم و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻦ از ﺗﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﻮض و ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺮﯾﺪر ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار و ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﯿﻤت‌ها ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻤﻊ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه و ﺗﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد در ﻣﯽ آورد و  اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .

ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﯿﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﺧﻮد، ﺑﻪ آرزو ﭘﺮوری و اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻏﯿﺮ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ روی ﻣﯽ آورﯾﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺑه ‌نفع  ﺷﻤﺎ نیست و در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﯿﺪ و آرزو ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درآﻣﺪزا ﻧﯿﺴﺖ .

ﺧﻮب، ﺑﻨﻈﺮ “ ! ﻃﻤﻊ ﺧﻮب اﺳﺖ ” : ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻞ داﮔﻼس را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻈﻮر شما ﭼﻪ ﺑﻮده است؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ در ﺗﺮﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﮔﺮ در ﺷﻐﻞ ﺗﺮﯾﺪﯾﻨﮓ ﺧﻮد ﻃﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ. برای اطلاعات بیشتر می توانید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید. 

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *